1966

Carter, Matthew

 • geb. 01. 10. 1937 in London, England
 • Schriftentwerfer
 • Snell Roundhand™ (1966)
  Cascade Script™ (1966)
  Gando Ronde (mit H. J. Hunziker, 1970)
  Olympian™ (1970)
  Auriga (1970)
  Shelley Script™ (1972)
  CRT Gothic (1974)
  Video (1977)
  Bell Centennial (1978)
  Galliard® (1978)
  New Baskerville® (with John Quaranda, 1978)
  V&A Titling (1981)
  Bitstream Charter (1987)
  Charter™ (1993)
  Tahoma
  Verdana
  sowie mehrere griechische , koreanische, hebräische und indische Schriften